Klíčové pojmy z médií v kontextu a komplexně
PRAVIDLA SOUTĚŽE
 • Soutěž vyhlašuje společnost Essential Media s.r.o.
 • Soutěže se může zúčastnit každý žák střední školy v České republice (včetně žáků posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií), který je zapsaný do prezenčního studia.
 • Soutěž se koná od 7. 11. 2022 do 28. 1. 2023. Uzávěrka příjmu příspěvků je dne 28. 1. 2023 v 23:59 hod. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v únoru 2023 a to na webu soutěže, případně na dalších místech, která budou oznámena.
 • Vítězové soutěže získají ceny specifikované v části “Co můžeš vyhrát?”.
 • Účastníkem soutěže se stává každý, kdo odešle svůj příspěvek a vyplněné nacionále přes formulář na stránkách klicekmediim.cz, který je pro příjem příspěvků určen.
 • Každý účastnický příspěvek bude posouzen editorem, zda splňuje všechny náležitosti a neporušuje pravidla soutěže, a pokud bude schválen, bude publikován na tomto webu v příslušné sekci.
 • Vítěze vybere odborná porota složená se zástupců VOŠP a partnerů soutěže, viz sekce Porota.
 • Organizátor kontaktuje vítěze na jím uvedenou kontaktní mailovou adresu nejpozději do týdne od data vyhlášení výsledků soutěže.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených děl nebo jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se např. o dílo pohoršující, neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
 • Soutěžící poskytuje organizátorovi a mediálním partnerům soutěže nevýhradní licenci k užití díla zaslaného do této soutěže k propagaci organizátora soutěže, mediálních partnerů a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného díla v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže a mediálními partnery, ale také v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků (včetně prostředků elektronických). Licence k užití díla se poskytuje na dobu 5 let, bez teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci. U každého takového díla se organizátor soutěže i mediální partneři zavazují uveřejnit jméno a příjmení autora díla tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
 • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášeného díla a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím díla od osob, které jsou případně zachyceny na díle nebo jejichž osobnostních práv by se mohlo dílo dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k dílu zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 • Nejpozději po uplynutí 5 let od data vyhlášení výsledků soutěže budou všechna poskytnutá díla, materiály i přihlášky do soutěže skartovány.